Na osnovu člana 51., a u skladu sa članom 142. Zakona o stečajnom postupku („Sl. Novine FBiH br.29/03, 32/04, 42/06 i 52/18), i u skladu sa Stečajnim planom koji je Skupština povjerilaca usvojila na Ročištu održanom 01.10.2020 godine, stečajni upravnik objavljuje:


JAVNI OGLAS

za prodaju privrednog društva “GRANIT” d.d. Jablanica – u stečaju

metodom prikupljanja pismenih ponuda

Predmet prodaje je privredno društvo „Granit“ d.d. Jablanica – u stečaju kao cjelina, sa svim pravima i obavezama koje ima na dan zaključenja Ugovora o prodaji preduzeća.

Preduzeće se bavi eksploatacijom i obradom arhitektonsko-građevinskog kamena „Gabro“, te proizvodnjom različitih proizvoda od istog.

Eksploatacija kamena se vrši na eksploatacionom polju u Općini Jablanica, K.O. Čehari, k.č. 1259/1, ukupne površine 114,30 ha.

Potpisivanjem Ugovora o kupoprodaji društva, „Granit“ d.d. Jablanica – u stečaju stiče pravo na zaključenje Ugovora o koncesiji za eksploataciju arhitektonsko-građevinskog kamena na period od 30 (trideset) godina, u skladu sa Odlukom Vlade HNK broj 01-1-02-532/23 od 28.02.2023 godine.

Nominalni iznos stečajnih dugovanja, dugova stečajne mase i troškova stečajnog postupka, u skladu sa usvojenim Stečajnim planom, koji se treba namiriti iz kupoprodajne cijene iznosi 20.533.813,84 KM (dvadeset miliona pet stotina trideset i tri hiljade i osam stotina i trinaest/84 KM).

Tačan iznos obaveza za izmirenje će se utvrditi u postupku njihovog izmirenja, u skladu sa okolnostima nastalim u periodu od 27.01.2010 godine kao dana otvaranja stečajnog postupka.

Realizacijom stečajnog plana kupac stiče 100 % -tno vlasništvo nad društvom.

Detaljne informacije o društvu „Granit“ d.d. Jablanica – u stečaju mogu se dobiti na web stranici www.granit-jablanica.ba

Za uvid u dokumentaciju ili za dodatne informacije zainteresirana lica se mogu obratiti direktno na adresi privrednog društva u Jablanici, ili putem e-maila: granitjablanica@bih.net.ba, te putem telefona na broj 036/752-367.

Pravo učešća u postupku prodaje imaju pravna i fizička lica koja dostave pismenu prijavu, najkasnije do 08.05.2023 godine.

Ponuđači su, na ime učešća u postupku prodaje, dužni uplatiti depozit od 10.000,00 KM (deset hiljada KM), na žiro-račun društva broj 1346-7310-0678-1461, ili isti iznos u stranoj valuti u protuvrijednosti KM prema srednjem kursu Centralne banke BiH na dan uplate, na devizni račun društva, SWIFT: IKBZBA2XXXX, IBAN CODE: BA39, broj računa 1342-0812-0010-5361, otvorenih kod ASA Banke d.d. Sarajevo, sa naznakom „Depozit za učešće – po Javnom oglasu za prodaju društva“.

Ponuđačima koji ne zaključe Ugovor o kupoprodaji društva, uplaćeni depozit će biti vraćen.

Prijava treba sadržavati:

 • Podatke o ponuđaču, kopiju identifikacijskog dokumenta, kontakt telefon ili e-mail.

 • Za pravne osobe:

 • izvod iz sudskog registra ne stariji od 60 (šezdeset) dana,

 • uvjerenje o registraciji PDV obveznika (ako je ponuđač PDV obveznik),

 • ime i prezime odgovorne osobe,

 • ovlaštenje za učešće u postupku po ovom Javnom oglasu,

 • kontakt telefon ili e-mail adresu.

 • Profil ponuđača, CV ili referens listu poslovnih aktivnosti.

 • Eventualne zahtjeve, u smislu preduslova za zaključenje Ugovora o kupoprodaji društva.

 • Ponuđenu cijenu.

 • Dokumentirano obrazloženje ili dokaz o posjedovanju sredstava u ponuđenom iznosu (izvod sa žiro-računa, potvrdu banke, ugovor sa bankom i sl…).

 • Obrazložen biznis plan za naredni period.

 • Dokaz u uplati depozita na ime učešća.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Komisija za provođenje postupka će nakon analize dostavljenih prijava, utvrditi rang listu prijavljenih ponuđača, i o tome obavijestiti sve učenike u roku od 10 (deset) dana od dana zatvaranje ovog Javnog poziva.

Kriteriji za izbor najpovoljnijeg ponuđača su:

 • ponuđena cijena,

 • kvalitet dokaza ili garancija o posjedovanju sredstava u ponuđenom iznosu,

 • referens lista i poslovni ugled ponuđača,

 • biznis plan.

Sa izabranim ponuđačem će se nastaviti razgovori u cilju pripreme i potpisivanja Ugovora o kupoprodaji društva.

U koliko se sa izabranim ponuđačem ne zaključi Ugovor o kupoprodaji društva, razgovori će se nastaviti sa ostalim ponuđačima, čije ponude komisija ocjeni prihvatljivim.

Rok za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji je 30 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača.

Zainteresirani ponuđači svoje prijave mogu dostaviti na adresu:

Granit“ d.d. Jablanica – u stečaju.

Ul. Željeznička br.15

88420 Jablanica

BiH

Sa naznakom: „Prijava po Javnom oglasu“